Module XDot.Make.HE

module HE: Map.S  with type key = G.E.t